ACCENT DIACRÍTIC

Aquest accent gràfic, que pot ser obert o tancat , es posa damunt paraules que es podrien confondre amb altres que s’hi assemblen molt però que tenen un significat diferent (diacrític significa que serveix per a caracteritzar, per a distingir). Per tant, prescindim, en aquests casos, de les normes d’accentuació, de les quals en són excepcions.

Els mots d’ús més freqüent que duen accent diacrític (a la dreta hi ha els corresponents mots sense accent) són:

AMB ACCENT DIACRÍTIC SENSE ACCENT DIACRÍTIC
(adverbi), / béns (riquesa) be (nom de lletra), be / bens (ovella)
déu / déus (divinitat), adéu (salutació)  deu / deus (del verb deure; numeral)
dóna, dónes (del verb donar) dona / dones (persona de sexe femení)
és (del verb ser) es (pronom feble; article)
féu (va fer)  feu (present indicatiu o imperatiu del verb fer; substantiu)
(part terminal del braç) ma (la meva)
més (quantitatiu)  mes (període de 30 o 31 dies; conjunció; les meves)
món (planeta que habitam) mon (el meu)
nét / néta / néts / nétes (el fill del fill)  net / neta / nets / netes (sense brutícia)
ós / óssa / óssos / ósses (mamífer)  os / ossos (peça de l’esquelet), ossa / osses (ossada)
què (pronom interrogatiu; pronom relatiu precedit de preposició)  que (relatiu sense preposició; conjunció; partícula ponderativa o emfàtica)
(del verb saber) se (pronom reflexiu)
(adverbi d’afirmació) si (conjunció condicional; pronom reflexiu; nota musical; cavitat, part interna)
sóc (del verb ser)  soc (soca; esclop)
sòl / sòls (capa externa de l’escorça terrestre)  sol / sols (solitari; estrella; nota musical; del verb soler; adverbi)
són (del verb ser)  son (el seu; el fet i les ganes de dormir; contracció que es posa davant alguns topònims)
(del verb tenir) te (infusió; pronom personal; nom de lletra)
ús (utilització) us (pronom personal)
vénc, véns, vénen, véngui, vénguis, vénguin (del verb venir)  venc, vens, venen, vengui, venguis, venguin (del verb vendre)
vés (del verb anar)  ves (del verb veure)
vós (pronom personal tònic) vos (pronom personal feble)
Exercicis